Search form

Drɛwɩ (Actes) 25:21

21'Pian Pɔl "e 'nan, 'e ya "vale 'nan mingɔnnɛnnun tazan nɛn Rɔm bɛ, -a 'bɔ nɛn 'e 'yee 'wɩ tin 'ba. -Yee "wɛan maan 'vɩ 'nan, 'o yiɛ 'tɔ tian "va -pʋ 'kuin, -e tʋ nɛn maan -nɔan 'sounjanun lɛ -e 'o 'kʋ -a -yrɛ "bɛ 'e bɔ.»