Search form

Drɛwɩ (Actes) 25:26

26Ɛn 'wɩ nɛn 'kɔ 'an 'crɛn -tɛ 'an 'san lɛ 'nan, yaa drɛ -e 'an 'pa "va "bɛ, -a -cin 'ka 'an 'ji dɩ. -Yee "wɛan an -ta -a 'ka pɛɛnɔn 'lɛ, -te 'bɛ "cɛɛ dɩ 'i 'bɔ 'lɛ "bʋʋ mingɔnnɛn Agripa, 'i 'wɩ laabʋ -yrɔ, -te e -nyan -e 'an 'wɩ 'tʋ yɩ 'an crɛn -tɛ 'nan yaa drɛ.