Search form

Drɛwɩ (Actes) 26:10

10-A 'bɔ nɛn maan drɛ Zeruzalɛm, ɛn an Zozinɔn "kaga "fɔ -pʋ 'kuin, Bali -pannɔn 'tanɔn 'bɛ -si -nɔn 'mɛn. -Te waa 'vɩ 'nan 'o o -tɛɛ "bɛ 'kʋ pei a waa -tʋwli.