Search form

Drɛwɩ (Actes) 26:13

13Mingɔnnɛn Agripa, te an ya -sia yidɛ 'bɔ min -win -ji 'sɛzɛ, -a -nan nɛn an 'tɛ 'san -tʋ 'yɩ, te e "sia laji, ɛn e 'kʋ 'si -fɔ 'kʋ 'vale minnun nɛn o -kʋ 'an 'palɛ bɛ waa. 'Tɛ zɩɛ, -a 'bidɩ "mlian yidɛ da.