Search form

Drɛwɩ (Actes) 26:20

20'Pian 'wɩ nɛn maan 'vɩ Damas 'nɔn lɛ, 'lee Zeruzalɛm 'nɔn lɛ, 'lee Zude 'lɛglɔn 'ji 'nɔn lɛ, 'lee 'lɛglɔn pee da 'nɔn lɛ bɛ, -nyrɛn 'gʋ: 'Ka 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man, -e 'ka 'fli -nɔn Bali lɛ. 'Ka 'wɩ "yi "drɛ, -e 'e -kɔɔn 'nan 'ka 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man.