Search form

Drɛwɩ (Actes) 27:43

43'Pian 'sounjanun tazan nɛn e 'ka "vale o Pɔl -tɛ dɩɛ, ya'a o tʋɩlɛ -e o 'wɩ zɩɛ -a drɛ dɩ. Yaa 'vɩ 'e 'flin minnun nɛn o 'yi "wɛa sidɔ bɛ -wlɛ 'nan, 'o 'tɛ 'yia -e 'o bɔla kɔmida.