Search form

Drɛwɩ (Actes) 28:15

15'Kʋ "bʋɩ Zozinɔn nɛn Rɔm bɛ, zɩ o 'kʋ 'tadɩ 'wɩ 'man bɛ, ɛn o -ta 'kʋ 'lɛ 'flanun nɛn waa laabo Forɔm Api 'lee Troa Tavɛrne bɛ -a da. Zɩ Pɔl o 'yɩ bɛ, e Bali muo "fɔ, ɛn -a "koe "tɔ 'e da.