Search form

Drɛwɩ (Actes) 28:19

19'Pian Zuif 'nɔn 'ka 'wɩlɛ "man "dɩ, -yee "wɛan maan laabʋ 'nan mingɔnnɛnnun tazan nɛn Rɔm bɛ, -a 'bɔ nɛn 'e 'mɛn 'wɩ tin 'ba. E 'ka 'an 'ji 'nan 'an 'wɩ -tɔa 'pian 'mɛn 'lɛglɔn man dɩ.