Search form

Drɛwɩ (Actes) 28:26

26Yaa 'vɩ tʋ zɩɛ -a man 'nan:

‹'I kʋ minnun 'labɛ o va

-e 'i vɩ -wlɛ 'nan:

'Ka "trɔɛn -tɔa 'wɩ lɛ 'kpa tɩglɩ,

'pian ka'a -ci maan dɩ.

Ka fɛnan -nanjɛan 'kpa tɩglɩ,

'pian ka'a fɛ -tʋ ye dɩ.