Search form

Drɛwɩ (Actes) 28:4

4Zɩ 'fla zɩɛ -a da 'nɔn -mlɛn 'yɩ 'e 'tindɩ Pɔl -pɛ -man bɛ, ɛn waa 'vɩ 'o cin lɛ 'nan: «Min 'labɛ min -tɛzan nɛn, -yee "wɛan e "sia 'sʋnan 'yi 'lɔ, ɛn 'wɩ nɛn yaa drɛ bɛ, -a yra "nɛn "wɩ bɔ "man.»