Search form

Drɛwɩ (Actes) 28:8

8Publi zɩɛ -a "tɩ "a 'e nyinnandɩ, te -a 'kɔlɛ a 'e -wɔandɩ, ɛn -a ci -sɛanla 'kpa tɩglɩ. Pɔl -kʋ -a -nanjɛnlɛ, e Bali trʋ 'ba -yrɛ, te -a -pɛ yra "da, ɛn -cɛ 'si "man.