Search form

Drɛwɩ (Actes) 3

Piɛri min -srandɩ "tra "tʋ beli

1Yi -tʋ da, te yidɛ tɛɛnla, ɛn Zan 'lee Piɛri "ta -ko yidɛa Bali trʋ 'balɛ. 2Bali -pan 'kɔn 'bɔ man -klɔn -yrɛ nɛn waa laabo -kpɛin fɛnyian bɛ, min -srandɩ "tra "tʋ yra -a "nɛn. -A min 'bɔ, waa -ya zɩɛ. Tʋ pɛɛnɔn man, o -taa min 'bɔ 'nyɛnlɛa -kpɛin 'bɔ "srɔn 'nan te e "lala trʋ "baa minnun nɛn o -wlamlan Bali -pan 'kuin bɛ -wlɔ. 3Zɩ e Piɛri 'lee Zan 'yɩ te o "ta -wlamlan bɛ, ɛn e fɛ trʋ 'ba -wlɔ.

4Tɔɔn ɛn Piɛri 'lee Zan 'o yiɛ 'sɛn "da, waa -nanjɛɛn, ɛn Piɛri "e -yrɛ 'nan: «'I 'kʋ 'nanjɛn.» 5Ɛn e o -nanjɛɛn, "yee 'ji "le o "ta fɛ -tʋ -nɔan 'yrɛ.

6Ɛn Piɛri "e -yrɛ 'nan: «"Lala 'ka 'an 'lɔ dɩ, ɛn -siga 'ka 'an 'lɔ dɩ, 'pian fɛ nɛn 'an 'lɔ bɛ, maan -nɔan 'yiɛ: Nazarɛtɩ min Zozi Crizi 'tɔ da, 'i 'wluan lou, 'i 'ta wʋ!» 7-A -nan nɛn yaa 'kun 'e 'pɛ "yi "man, ɛn yaa wluan lou. 'Nun tɔɔn ɛn min -srandɩ "tra zɩɛ -a cɛin 'lee -a -sezenɛnnun -tɔ 'e man 'plɛblɛ. 8E drɛ "klɩ, ɛn e -tɔ lou, ɛn e 'ta wʋdɩ 'sia 'o 'vale Piɛri 'lee Zan -a. O wla Bali -pan 'kuin, te e -ko 'ta wʋdɩ -a. E -ko 'sʋdɩ -a lou, te e Bali 'tɔ bɔa.

9Minnun pɛɛnɔn -a 'yɩ 'ta wʋnan, te e Bali 'tɔ bɔa. 10Waa -tɔa 'nan, min nɛn 'e -nyrandɩ -klɔn -yrɛ nɛn waa laabo -kpɛin fɛnyian bɛ -a "nɛn te e fɛ trʋ "baa bɛ -nyrɛn. Ɛn 'wɩ nɛn e drɛ -yrɛ "bɛ -a 'wɩ ciɩla minnun pɛɛnɔn da, 'wɩ o 'kan.

Piɛri 'wɩ tin 'ba Bali -pan 'kuin

11Te ya'a tian 'silɛ Piɛri 'lee Zan "srɔn "dɩ, ɛn o 'bɔ Bali -pan 'kɔn 'lɛ "nɛn "nɛn waa 'tɔ 'pa Salomɔn man bɛ -a -nan, tɔɔn ɛn minnun nɛn 'wɩ o 'kan 'gʋɛ, o -kʋ o 'lɛ flan -a. 12Zɩ Piɛri 'wɩ zɩɛ -a -nan 'yɩ bɛ, tɔɔn ɛn e -wlɛ 'nan: «Izraɛl 'nɔn, -mɛ "le "wɛan nɛn 'wɩ 'ka 'kan? -Mɛ "le "wɛan nɛn ka 'kʋ -nanjɛan? Bali -le 'plɛblɛ 'bɛ min 'gʋɛ -a beli, 'kʋ 'bɔ 'le 'plɛblɛ "cɛɛ dɩ. 13Bali nɛn e cɩ Abraam -le Bali -a 'lee Izak -le Bali -a 'lee Zago 'le Bali -a 'lee -kaa tranun -le Bali -a bɛ, -yɛɛ e 'suzan Zozi Crizi -le 'plɛblɛ 'ci kɔɔn. -A -pɩ Zozi zɩɛ, Pilati "e 'vɩ 'nan 'o 'si "man 'pian ka'a 'wɩlɛ "man "dɩ. Ka kɔala "man, ɛn kaa -nɔn minnun lɛ, ɛn waa -tɛ. 14Min nɛn 'bɛ a Bali 'lɛ 'saun ɛn 'bɛ a min tɩglɩ 'a bɛ, 'cɛɛ 'nɔn ɛn wɛɛ 'tɛ, ɛn ka wɩɩ min -tɛzan man 'bɛ "pa 'ji 'nan te 'wɛɛ 'tɛ dɩ. 15Ka min nɛn e cɩ 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ -a san -a bɛ, -a -tɛ, 'pian Bali -a wluan -kanɔn 'va, ɛn kʋ ya -a -nan yɩnɔn 'a. 16Yi -tɛradɩ -a 'tɔ da -le "wɛan, -a 'tɔ 'bɔ 'le 'plɛblɛ min nɛn kaa -tɔa ɛn kaa ye 'gʋɛ e beli. Yi -tɛradɩ Zozi da 'bɛ beli "fo 'ka pɛɛnɔn yiɛ man 'gʋ.

17'An "bʋɩnun, maan -tɔa 'nan 'wɩ nɛn 'ka 'bɔ 'lee 'ka 'tanɔn 'a drɛ Zozi lɛ bɛ, ka'a -ci -tɔlɛ 'vaa, ɛn kaa drɛ dɩ. 18'Pian Bali 'bɛ 'vɩ 'nan 'e drɛ zɩ, -e 'wɩ nɛn Bali 'lewei vɩnɔn pɛɛnɔn -a 'vɩ bɛ, 'e 'lɛ sɔɔ. -A 'wɩ zɩɛ, -yɛɛ cɩ -yee min 'sizan 'wɩ 'ji Crizi -le yra yɩdɩ -a. 19-Yee "wɛan 'ka 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man, -e 'ka 'fli -nɔn Bali lɛ, -e Bali 'e 'cee 'wɩ 'wlidɩ 'fui. 20-Te kaa drɛ zɩɛ -e Minsan Bali 'e 'fʋdɩ -trɔɔ -nɔn 'cɛɛ, -e min 'sizan 'wɩ 'ji Zozi nɛn yaa 'pla 'cee vɛ -a bɛ, 'e -ta -a. 21'Bɛ nɛn 'gʋɛ, Zozi Crizi -fo tian laji -trilii -e tʋ nɛn Bali "e 'nan 'wɩ 'wlidɩ 'ka 'kɔan 'trɛda dɩ "le 'trɛda pou sianan 'zʋ bɛ, 'e 'bɔ. 'Wɩ zɩɛ, Bali 'lewei vɩnɔn 'saun -a 'vɩ 'e 'cɛn. 22Moizi -a 'vɩ 'e 'cɛn 'nan:

‹Minsan nɛn 'cee Bali -a bɛ,

e -taa Bali 'lewei vɩzan -tʋ -a 'cɛɛ "le 'mɛn 'wɩ 'zʋ.

'Ka 'va nɛn e min zɩɛ -a "sia,

'ka min zɩɛ -a wei man -e 'ka 'ta wʋla "da.

23'Pian bii nɛn yi'a min zɩɛ -a wei manlɛ dɩɛ,

'i klu "so Bali -le minnun yei.›

24Ɛn 'wɩ nɛn Bali 'lewei vɩzan Sanmian 'lee Bali 'lewei vɩnɔn pɛɛnɔn nɛn o -ta -yee -sru "bɛ, waa 'vɩ bɛ, -yɛɛ cɩ "mɛn "drɛnan 'gʋ. 25Bali 'lewei vɩnɔn zɩɛ ka ya o kludanɔn 'a, ɛn 'wɩ nɛn Bali -a 'vɩ -kaa tranun lɛ 'nan 'e dra bɛ, 'cɛɛ cɩ -a "nɛn "blɩnɔn 'a. Bali -a 'vɩ Abraam lɛ 'nan:

‹'I kluda min -tʋ 'tɔ 'ji

an -fɛa ve 'trɛdanɔn pɛɛnɔn man,

tɔɔn ɛn Bali -ta 'e 'suzan 'a.›

26-Yee "wɛan Bali 'e 'suzan Zozi Crizi 'bɔla 'ka 'va 'e 'flin 'nan -e 'ka 'si 'wɩ 'wlidɩ "drɛdɩ man -e 'ka 'fli -nɔn -yrɛ -e 'e -fɛa vɩ 'ka man.»