Search form

Drɛwɩ (Actes) 3:11

Piɛri 'wɩ tin 'ba Bali -pan 'kuin

11Te ya'a tian 'silɛ Piɛri 'lee Zan "srɔn "dɩ, ɛn o 'bɔ Bali -pan 'kɔn 'lɛ "nɛn "nɛn waa 'tɔ 'pa Salomɔn man bɛ -a -nan, tɔɔn ɛn minnun nɛn 'wɩ o 'kan 'gʋɛ, o -kʋ o 'lɛ flan -a.