Search form

Drɛwɩ (Actes) 3:12

12Zɩ Piɛri 'wɩ zɩɛ -a -nan 'yɩ bɛ, tɔɔn ɛn e -wlɛ 'nan: «Izraɛl 'nɔn, -mɛ "le "wɛan nɛn 'wɩ 'ka 'kan? -Mɛ "le "wɛan nɛn ka 'kʋ -nanjɛan? Bali -le 'plɛblɛ 'bɛ min 'gʋɛ -a beli, 'kʋ 'bɔ 'le 'plɛblɛ "cɛɛ dɩ.