Search form

Drɛwɩ (Actes) 3:2

2Bali -pan 'kɔn 'bɔ man -klɔn -yrɛ nɛn waa laabo -kpɛin fɛnyian bɛ, min -srandɩ "tra "tʋ yra -a "nɛn. -A min 'bɔ, waa -ya zɩɛ. Tʋ pɛɛnɔn man, o -taa min 'bɔ 'nyɛnlɛa -kpɛin 'bɔ "srɔn 'nan te e "lala trʋ "baa minnun nɛn o -wlamlan Bali -pan 'kuin bɛ -wlɔ.