Search form

Drɛwɩ (Actes) 3:6

6Ɛn Piɛri "e -yrɛ 'nan: «"Lala 'ka 'an 'lɔ dɩ, ɛn -siga 'ka 'an 'lɔ dɩ, 'pian fɛ nɛn 'an 'lɔ bɛ, maan -nɔan 'yiɛ: Nazarɛtɩ min Zozi Crizi 'tɔ da, 'i 'wluan lou, 'i 'ta wʋ!»