Search form

Drɛwɩ (Actes) 4

O -kʋ Piɛri 'lee Zan -a tin 'banɔn 'cɛin -da

1Piɛri 'lee Zan -fʋ tin 'banan minnun lɛ, ɛn Bali -pannɔn 'lee min nɛn e yiɛ -tɔa Bali -pan 'kɔn 'va bɛ 'lee Saduze 'nɔn 'ta. 2'Bli 'fɔ o ji 'nan, Zozi 'le 'pasianɔn "fli zɩɛ o ya 'wɩ "paanan minnun ji, te waa ve -wlɛ 'nan, Zozi wluan -kanɔn 'va, -yee "wɛan minnun nɛn o -ka bɛ o wuanla -kanɔn 'va. 3O Zozi 'le 'pasianɔn "fli zɩɛ o 'kun, ɛn o -kʋ o -fɔlɛ -pʋ 'kuin 'nan -e tʋ 'e 'cɛn o man, kɔɔ fɛnan -kʋ -kɔɔbli. 4'Pian minnun nɛn o 'wɩ zɩɛ -a 'man bɛ, o "kaga "fɔ Zozi 'va, ɛn Zozi -sru 'ta wʋnɔn "nɛn 'bɔ -kpi 'soolu (5.000).

5Zɩ tʋ cɛɛn bɛ, ɛn Zuif 'nɔn 'tanɔn 'lee min cejenun 'lee 'fluba 'ci vɩnɔn 'o cin 'yɩ Zeruzalɛm. 6Bali -pannɔn 'tazan Ane a o va, 'lee Kaifa 'lee Zan 'lee Alɛzandre 'lee Bali -pannɔn 'tazan "srɔnnɔn -mienun "nyian. 7Ɛn o 'nan 'o 'ta Piɛri 'lee Zan -a 'o yei. Zɩ Piɛri 'lee Zan -ta bɛ, ɛn waa laabʋ -wlɔ 'nan: «'Plɛblɛ "cɛn "a nɛn ka min -srandɩ "tra beli, ɛn -tɩ 'tɔ da nɛn ka 'wɩnun zɩɛ -a dra?»

8Ɛn Piɛri nɛn 'e fadɩ Bali lei 'saun 'le 'plɛblɛ 'a bɛ, e 'nan -wlɛ 'nan: «Zuif 'nɔn 'tanɔn 'lee min cejenun, 9-te cɛɛgʋ o 'wɩ laabʋ 'kʋ 'lɔ "yi "nɛn kʋa drɛ min -srandɩ "tra "lɛ bɛ -a da bɛ 'lee min nɛn kʋa drɛ -a 'tɔ da bɛ -a da bɛ, 10kʋa ve 'cɛɛ -e 'ka -tɔ, ɛn "nyian -e Izraɛl 'nɔn pɛɛnɔn 'o -tɔ 'nan: Nazarɛtɩ min Zozi Crizi nɛn kaa -tɛ -a -pɛindɩ -a yiba "plan da, ɛn Bali -a wluan -kanɔn 'va bɛ, -a 'tɔ da nɛn ka min 'labɛ -a ye 'e 'belidɩ. 11E ya 'e 'crɛn -tɛdɩ Bali -le 'fluba 'saun 'ji 'nan:

‹-Kɔlɛ nɛn 'ka 'kɔn 'tɔnɔn,

kaa tuʋ 'ka 'pɛla koda bɛ,

-yɛɛ drɛ 'kɔn 'tɔ -kɔlɛ tɩglɩ 'a.›

12-A 'saza 'va nɛn 'belidɩ cɩ, -yɛɛ cɩ 'nan lakɔlɛ 'wlu 'gʋ, Bali 'ka 'tɔ 'tʋ -nɔnlɛ minnun lɛ -e min 'e 'ciɩla "va -e 'e 'belidɩ yɩ dɩ.»

13Tɔɔn ɛn tin 'banɔn nɛn 'o cin 'yɩ bɛ 'wɩ o 'kan. -Yɛɛ cɩ 'nan, waa -ci -tɔ 'nan, Piɛri 'lee Zan -le 'wɩ nɛn waa 'vɩ bɛ, o yi -tɛra 'o 'fli da ɛn nyɛn 'ka o ji dɩ. Ɛn waa -ci -tɔ "nyian 'nan, Zan 'lee Piɛri bɛ 'flanɔn "tun "nɛn waa, ɛn wa'a Bali -le 'fluba -tranlɛa dɩ. 'Pian waa -tɔa 'nan, 'o 'vale Zozi nun -a o 'ta wʋla, 14ɛn min -srandɩ "tra "nɛn -cɛ 'si "man te waa ye 'e 'tɔdɩ o "srɔn "bɛ, -yee "wɛan 'wɩ 'tʋ 'ka o ji -e 'o vɩ dɩ. 15Tɔɔn ɛn o 'nan -wlɛ 'nan 'o 'man 'tɛn "tiɛnnɔn. -A -nan nɛn -sa -fɔla tin 'banɔn 'bɔ yei. 16Ɛn waa laabʋdɩ 'sia 'o cin lɔ 'nan: «Kaa dra minnun 'labɛ -wlɛ 'kɔ? Zeruzalɛm 'nɔn pɛɛnɔn -a -ci -tɔa 'wein, 'nan -cɛ -srɔn "wɩ -dan nɛn 'labɛ -wɛɛ drɛ. Ɛn -ka'a 'kɔlaman -a -sa -fɔdɩ -a dɩ. 17'Pian -e o "fli zɩɛ, -e -wee 'wɩ 'bɔ 'e vɩlɛ 'e fuila "man "minnun pɛɛnɔn 'va dɩɛ, -kaa 'wɩ 'pla -wlɛ 'klagla 'nan, te o 'wɩ tin 'ba min -tʋ lɛ "nyian -wee Zozi zɩɛ -a 'tɔ da dɩ.»

18Tɔɔn ɛn o Zan 'lee Piɛri laabʋ, ɛn o 'wɩ 'pla -wlɛ 'klagla 'nan, te 'o 'wɩ tin 'ba "nyian minnun lɛ Zozi 'tɔ da dɩ, ɛn te 'o 'wɩ "paa "nyian minnun ji Zozi 'tɔ da dɩ.

19Ɛn Piɛri 'lee Zan "e 'nan -wlɛ 'nan: «'Wɩ nɛn e cɩ tɩglɩ bɛ, 'ka vɩ 'ka 'bɔ 'a: 'Kʋ 'ta wʋla 'ka wei da, -baa 'kʋ 'ta wʋla Bali wei da? 20'Pian 'kʋe vɛ bɛ 'wɩ nɛn kʋa -nan 'yɩ, ɛn kʋa 'man bɛ, kʋ'a 'kɔlaman -e 'kʋ 'lɛbo 'pla "da -a 'wɩ zɩɛ -a vɩdɩ -a dɩ.»

21Tɔɔn ɛn tin 'banɔn 'wɩ 'pla "nyian -wlɛ 'klagla 'kpa, ɛn o -si -nɔn -wlɛ 'nan 'o 'kʋ. Tin 'banɔn 'bɔ 'ka -kɔlalɛ -si -tʋ yɩdɩ -a -e 'o 'wɩ 'nɔn -wlɛ "dɩ, kɔɔ minnun pɛɛnɔn a Bali 'tɔ bɔnan 'wɩ nɛn e drɛ bɛ -yee "wɛan. 22Ɛn "nyian min -srandɩ "tra "nɛn -cɛ -srɔn "wɩ zɩɛ e drɛ, ɛn -cɛ 'si "man "bɛ, min ceje nɛn -a lɛ -fuba sinjɛn -cia "bɛ -nyrɛn.

Zozinɔn Bali trʋ 'ba

23Zɩ o 'si o man bɛ, ɛn o -kʋ 'o "bʋɩ Zozinɔn -mienun va, ɛn 'wɩ nɛn Bali -pannɔn 'tanɔn 'lee min cejenun -a 'vɩ -wlɛ "bɛ, o -wee 'vɩ. 24Ɛn zɩ o 'wɩ zɩɛ -a 'man bɛ, o pɛɛnɔn 'ci drɛ 'tʋ, ɛn o Bali trʋ 'ba 'nan: «'Kʋ 'san, yiɛ 'trɛ drɛ, yiɛ lakɔlɛ 'pla, yiɛ jemie 'lee 'e 'va fɛnun pɛɛnɔn drɛ. 25Yiɛ 'pa 'kʋ tra David 'le 'yie lei 'saun 'a 'nan:

‹-Mɛ "le "wɛan nɛn 'bli a 'e 'fɔdɩ 'lɛglɔn pɛɛnɔn da minnun ji zɩɛ,

ɛn -mɛ "le "wɛan nɛn 'wɩ nɛn -a -ci "ka "dɩɛ,

-a -cin a minnun ji zɩɛ?

26'Trɛda mingɔnnɛn nun 'o man wʋʋ 'kuli da,

ɛn 'o 'ci 'pa 'o 'vale minnun tanɔn 'a

Minsan Bali 'lee -yee min nɛn yaa 'si "va

ɛn yaa 'pa 'sia 'nan 'e min 'si 'wɩ 'ji bɛ o man.›

27'Wɩ 'kpa nɛn, -yɛɛ cɩ 'nan Erodi 'lee Ponzʋ Pilati 'o cin 'yɩ 'fla zɩɛ -a da 'o 'vale -pɛnnɔn 'lee Izraɛl 'nɔn 'a, ɛn 'o 'ci 'pa 'i 'suzan 'saun Zozi nɛn yia 'si "va, ɛn yia 'pa 'sia, 'nan 'e min 'si 'wɩ 'ji bɛ -a man. 28'Wɩ nɛn yia 'vɩ 'i 'bɔ 'le 'plɛblɛ 'lee 'i 'bɔ 'ci 'sɔ 'a 'e 'cɛn bɛ, -a 'bɔ nɛn waa 'lɛ sɔɔ. 29-Yee "wɛan, 'bɛ nɛn 'gʋɛ Minsan Bali, 'i 'wɩ nɛn waa dra -wlɛ "bɛ, 'i yɩ 'i drɛ -e 'i 'sunɔn 'o 'yie 'wɩ 'nɔnnɔn vɩ minnun lɛ yi -tɛradɩ 'o 'fli da -a. 30'I 'yie 'plɛblɛ 'ci -kɔɔn 'dʋ -e 'i 'sunɔn 'o -cɛ 'si minnun man -e 'o 'lɛbo "fɔ wɩnun 'lee -cɛ -srɔn "wɩnun drɛ 'i 'suzan 'saun Zozi nɛn yia 'si "va "bɛ -a 'tɔ da.»

31Zɩ o cɛɛn Bali trʋ 'badɩ man bɛ, ɛn fɛnan nɛn o cɩ 'o cin yɩdɩ bɛ -a -nan nyɔɔndɩ 'sia, tɔɔn ɛn Bali lei 'saun o pɛɛnɔn 'fa, ɛn o Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩdɩ 'sia minnun lɛ te "klan 'ka o ji "nyian dɩ.

Zozinɔn 'pa 'o cin va 'wɩnun drɛnan

32Minnun pɛɛnɔn nɛn o yi -tɛra Zozi Crizi da bɛ, o drɛ min -tʋwli "a, o ci wɩ a -tʋwli. -Te min -tʋ yɩfɛ a bɛ, te o pɛɛnɔn 'le vɛ nɛn. 33'Plɛblɛ -dan nɛn -wlɔ "bɛ, -a 'bɔ 'a nɛn o Minsan Zozi 'le wluandɩ -kanɔn 'va wɩ ve minnun lɛ, ɛn "nyian bɛ, Bali -le -fɛa a o man 'kpa. 34Fɛ -tʋ 'ka 'kle min -tʋ man o va dɩ. Kɔɔ minnun nɛn -wee fei 'lee 'kɔnnun a bɛ waa -tan, ɛn o -ta -a man "lala -a, 35ɛn waa -sran Zozi 'le 'pasianɔn 'wlu. Zozi 'le 'pasianɔn zɩɛ, o min -tʋ "le "nɔn "le zɩ "lala 'wɩ cɩ "man "bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.

36Levi min -tʋ a o va, waa -ya Sipri 'lɛglɔn 'ji, -a 'tɔ nɛn Zozɛfʋ, ɛn Zozi 'le 'pasianɔn -a 'tɔ 'pa "nyian Barnaba, 'bɛ 'ci 'bɛ cɩ 'nan min nɛn e min "koe -tɔa 'e da. 37-Yee fei nɛn 'e 'lɔ bɛ yaa -tan, ɛn e -ta -a man "lala -a, yaa -sran Zozi 'le 'pasianɔn 'wlu.