Search form

Drɛwɩ (Actes) 4:16

16Ɛn waa laabʋdɩ 'sia 'o cin lɔ 'nan: «Kaa dra minnun 'labɛ -wlɛ 'kɔ? Zeruzalɛm 'nɔn pɛɛnɔn -a -ci -tɔa 'wein, 'nan -cɛ -srɔn "wɩ -dan nɛn 'labɛ -wɛɛ drɛ. Ɛn -ka'a 'kɔlaman -a -sa -fɔdɩ -a dɩ.