Search form

Drɛwɩ (Actes) 4:18

18Tɔɔn ɛn o Zan 'lee Piɛri laabʋ, ɛn o 'wɩ 'pla -wlɛ 'klagla 'nan, te 'o 'wɩ tin 'ba "nyian minnun lɛ Zozi 'tɔ da dɩ, ɛn te 'o 'wɩ "paa "nyian minnun ji Zozi 'tɔ da dɩ.