Search form

Drɛwɩ (Actes) 4:23

Zozinɔn Bali trʋ 'ba

23Zɩ o 'si o man bɛ, ɛn o -kʋ 'o "bʋɩ Zozinɔn -mienun va, ɛn 'wɩ nɛn Bali -pannɔn 'tanɔn 'lee min cejenun -a 'vɩ -wlɛ "bɛ, o -wee 'vɩ.