Search form

Drɛwɩ (Actes) 4:25

25Yiɛ 'pa 'kʋ tra David 'le 'yie lei 'saun 'a 'nan:

‹-Mɛ "le "wɛan nɛn 'bli a 'e 'fɔdɩ 'lɛglɔn pɛɛnɔn da minnun ji zɩɛ,

ɛn -mɛ "le "wɛan nɛn 'wɩ nɛn -a -ci "ka "dɩɛ,

-a -cin a minnun ji zɩɛ?