Search form

Drɛwɩ (Actes) 5

Anania 'lee Safira -le 'wɩ

1'Pian min -tʋ a, -a 'tɔ nɛn Anania, 'o 'vale 'e nan Safira -a o 'wee -yɔ -tan. 2Yaa man "lala -mie 'si "va, ɛn yɛɛ 'pla 'yee vɛ -a, -a nan -a -tɔa zɩɛ, ɛn e -kʋ -a -nyranman -a Zozi 'le 'pasianɔn lɛ.

3Tɔɔn ɛn Piɛri "e -yrɛ 'nan: «Anania, -mɛ "le "wɛan nɛn 'i 'fli 'tʋɩ ɛn Satan wla 'i 'ji, ɛn i 'wlu 'sɛn Bali lei 'saun lɛ, ɛn i 'yie -yɔ man "lala -mie 'pla 'yie vɛ -a? 4'I 'bɔ 'le -yɔ nɛn, ɛn yia -tan. Ɛn zɩ yia -tan, -a man "lala bɛ, 'i 'bɔ 'le vɛ "cɛɛ dʋʋ? Ɛn -mɛ "le "wɛan nɛn 'wɩ 'wlidɩ zɩɛ, yia nrɔn 'i 'ji? Minnun lɛ "cɛɛ i 'wlu 'sɛn dɩ, 'pian Bali lɛ nɛn i 'wlu 'sɛn.»

5Zɩ Anania 'wɩ zɩɛ -a 'man bɛ, e -tria, ɛn e -ka. Minnun pɛɛnɔn nɛn o 'wɩ zɩɛ -a 'man bɛ, "klan -dan -sɛn o ji. 6-Gobonun nɛn -nan bɛ, o sɔ 'pa -a -kadɩ man, ɛn o -kʋ -a wʋlɛ.

7-A -nan 'mɔn -trilii, "bɛ -sru ɛn -a nan -ta, te 'wɩ nɛn e drɛ bɛ, ya'a tian "e "manlɛ dɩ. 8Ɛn Piɛri -a laabʋ -yrɔ 'nan: «-Yɔ nɛn kaa -tan bɛ, -a man "lala nɛn 'gʋ?»

Ɛn -a nan -a wun -fɔ 'nan -a man "lala nɛn bɛ.

9Tɔɔn ɛn Piɛri "e -yrɛ 'nan: «-Mɛ "le "wɛan nɛn 'ka 'ci 'pa, ɛn ka Minsan lei 'man -tan? "I 'yiɔ, minnun nɛn wei -sran 'wʋ bɛ, o nɛn 'kɔn 'lɛ "nɛn "bɛ, o "ta -ko "nyian "yie "a.»

10'Nun tɔɔn e -tria Piɛri 'wlu, ɛn e -ka. -A -nan nɛn -gobonun wla o 'bɔ "man te e ya 'e 'kadɩ, ɛn waa 'sia o -kʋ -a wʋlɛ 'e -sran "srɔn. 11-Leglizi 'nɔn 'lee minnun pɛɛnɔn nɛn o 'wɩ zɩɛ -a 'man bɛ, "klan -dan -sɛn o ji.

Zozi 'le 'pasianɔn minnun "kaga beli

12Zozi 'le 'pasianɔn 'lɛbo "fɔ wɩ 'lee -cɛ -srɔn "wɩ "kaga drɛ minnun yiɛ man. Zozinɔn pɛɛnɔn a 'o cin yɩdɩ Bali -pan 'kɔn 'lɛ "nɛn "nɛn waa 'tɔ 'pa Salomɔn man bɛ -a -nan. -A -nan nɛn 'o cin ye 'e 'cɛn. 13Ɛn minnun nɛn o 'ka Zozi 'va dɩɛ o -tʋ 'ka -plilɛ o man dɩ, 'pian te o Zozinɔn 'tɔ "yi "ve. 14Minnun "kaga "yi -tɛra Minsan da, -e 'e 'sia lɩmɔn 'lee 'klɔnmɔn man, te o -ko -sɛndɩ -a Zozinɔn 'va. 15Minnun 'bɔla 'ji -cɛ -tɛnɔn 'a 'fla yei, te o -cɛ -tɛnɔn 'bɔ nyianla -saa 'lee nyinnan "davɛ -mienun da. Minnun zɩɛ, waa "nrɔnman 'o 'ji, 'nan -te Piɛri "ɛ ciɩ -e -a fulɔ lei "tun 'e 'ciɩ min -tʋ da 'fɛndaa. 16Minnun "kaga "sia 'flanun nɛn Zeruzalɛm "srɔn "bɛ -a da, te o -taa "nyian -cɛ -tɛnɔn 'lee minnun nɛn pɔn 'e 'pɛ klɛ o man bɛ waa, te o pɛɛnɔn "belia.

Minnun 'tɛ 'pa Zozi 'le 'pasianɔn da

17Man bʋdɩ wlala Bali -pannɔn 'tazan 'lee Saduze 'nɔn 'ji Zozi 'le 'pasianɔn man. 18-A -nan nɛn o Zozi 'le 'pasianɔn 'kun, ɛn o o -fɔ -pʋ 'kuin. 19'Pian zɩ -pei 'tan bɛ, ɛn Minsan -le 'pasiazan -tʋ -ta -pʋ 'kɔn 'lɛ 'sʋlɛ o da, e o 'bɔla bei, ɛn e 'nan -wlɛ 'nan: 20«'Ka 'kʋ Bali -pan 'kuin -e 'ka Bali wei nɛn e 'belidɩ -nɔan "bɛ -a -nan wɩ vɩ minnun lɛ.»

21Ɛn o wɩɩ "man. Bodrun puunɔn o -kʋ Bali -pan 'kuin, ɛn o 'wɩ "paadɩ 'sia minnun ji.

Tʋ 'bɔ zɩɛ -a wlu bɛ, Bali -pannɔn 'tazan 'lee 'e "srɔnnɔn tin 'banɔn cin 'yɩ 'o 'vale Zuif min cejenun -a. Ɛn o minnun 'pa 'sia -pʋ 'kuin 'nan 'o 'ta Zozi 'le 'pasianɔn 'a. 22'Pian, minnun nɛn o o 'pa 'sia bɛ, wa'a Zozi 'le 'pasianɔn yɩlɛ -pʋ 'kuin dɩ. Ɛn o 'li 'o da tin 'banɔn 'va, o 'wɩ zɩɛ -a 'sinan 'pa -wlɛ. 23Waa 'vɩ -wlɛ 'nan: «-Pʋ 'kɔn a 'e 'fɔdɩ -ji "fo, ɛn 'sounjanun a -a 'lɛ "nɛn 'pian zɩ kʋ 'kɔn 'lɛ 'sʋ bɛ, kʋ'a Zozi 'le 'pasianɔn yɩlɛ -ji dɩ.»

24Zɩ min nɛn o yiɛ -tɔa Bali -pan 'kɔn 'va bɛ, 'lee Bali -pannɔn 'tanɔn 'wɩ zɩɛ -a 'man bɛ, wa'a 'wɩ 'tʋ yɩlɛ -e 'o vɩ Zozi 'le 'pasianɔn 'le 'sandɩ da dɩ, ɛn waa laabʋ 'o cin lɔ 'nan, -mɛ "wɩ 'bɛ cɩ zɩɛ.

25-A -nan nɛn min -tʋ -ta -a vɩlɛ -wlɛ 'nan: «"Ka 'yiɔ, minnun nɛn ka o -fɔ -pʋ 'kuin 'gʋɛ, o ya 'wɩ "paanan minnun ji Bali -pan 'kuin.» 26Ɛn min nɛn e yiɛ -tɔa Bali -pan 'kɔn 'va bɛ 'lee 'yee minnun -kʋ o 'kunlɛ, ɛn o -ta waa. 'Pian wa'a drɛlɛ -sa -a dɩ, kɔɔ "klan a o ji 'nan minnun "ta -kɔlɛ wɛɛnman 'o 'va.

27Zɩ o -ta waa bɛ, ɛn o -kʋ waa tin 'banɔn 'lɛ. -A -nan nɛn Bali -pannɔn 'tazan 'wɩ laabʋ -wlɔ. 28E 'nan -wlɛ 'nan: «Kʋ 'wɩ 'pla 'cɛɛ 'klagla 'nan, te 'ka 'wɩ "paa "nyian minnun ji 'tɔ 'labɛ -a da dɩ. "Ka 'yiɔ "le kaa drɛ, ɛn 'cee 'wɩ "paadɩ fuila "man Zeruzalɛm "fo, ɛn ka 'nan minnun lɛ 'nan, 'kʋɛ min zɩɛ -a -tɛ.»

29Tɔɔn Piɛri 'lee Zozi 'le 'pasianɔn -mienun -a 'vɩ -wlɛ 'nan: «Bali wei da nɛn min 'ta 'wʋla 'e 'flin 'vaa -e 'e 'ta wʋla min wei da. 30Zozi nɛn kaa -tɛ -a -pɛindɩ -a yiba "plan da bɛ, 'kʋ tranun -le Bali -a wluan -kanɔn 'va. 31Bali -a -nyran 'e 'pɛ "yi "da, ɛn yaa drɛ min 'sizan 'wɩ 'ji -a. Ɛn yaa drɛ min tazan -a. Yaa drɛ zɩɛ 'nan -e Izraɛl 'nɔn o 'si 'o drɛ wɩ -wlidɩ "man -e Bali 'e -wee 'wɩ 'wlidɩ 'fui. 32Kʋ ya 'wɩ zɩɛ -a -nan yɩnɔn 'a, ɛn lei 'saun nɛn Bali -a -nɔn minnun nɛn o 'ta 'wʋla Bali 'bɔ wei da bɛ -wlɛ "bɛ, e ya "nyian -a -nan yɩzan -a.»

33Zɩ tin 'banɔn 'wɩ zɩɛ -a 'man o da bɛ, ɛn 'bli 'fɔ o ji 'e 'ciɩla "da, o ya "vale o Zozi 'le 'pasianɔn 'bɔ -tɛɛman. 34'Pian Farizɛn min -tʋ nɛn waa laabo Gamaliɛl, e Moizi -le -pei 'fluba "paaman, ɛn minnun pɛɛnɔn -a bɔa "bɛ, e -tɔ lou tin 'banɔn yei, ɛn e 'nan 'o Zozi 'le 'pasianɔn 'man 'tɛn "tiɛnnɔn. 35-A -nan nɛn e 'nan tin 'banɔn lɛ 'nan: «Izraɛl 'nɔn, 'wɩ nɛn ka "ta -a dra minnun 'labɛ -wlɛ "bɛ, 'ka 'wulo -ji "nrɔn "da 'kpa. 36Min -tʋ nɛn waa laabo Tɛida bɛ, e 'bɔla -a -nan 'ka tian 'mɔnlɛ "bʋʋ dɩ. Zɩ -yee 'wɩ 'bɔla zɩɛ, e 'nan 'e 'fli man 'nan 'e ya min -dan tʋ -a, ɛn min -yaa sinjɛn sɔɔnla -a -sru. 'Pian waa -tɛ, ɛn minnun nɛn o sɔɔnla -a -sru "bɛ o fuila "man. Min -tʋ 'ka "nyian -fʋlɛ -nan dɩ. 37"Bɛ -sru, te min "nrɔndɩ tʋ 'bɔ, ɛn Galile min Zuda "e "ta wʋ, "bɛ minnun "kaga "sɛn 'e -sru. 'Pian wɛɛ 'tɛ "nyian, ɛn minnun pɛɛnɔn nɛn o sɔɔnla -a -sru "bɛ, o fuila "man. 38'Bɛ nɛn 'gʋɛ maan ve 'cɛɛ 'nan, te 'ka "trɔɛn "tɔ "nyian minnun 'labɛ o va dɩ, ɛn 'ka 'si o man 'o 'kʋ. -Yɛɛ cɩ 'nan, -te -wee 'wɩ nɛn 'o cɩ "man "bɛ 'nan min wei da nɛn o 'ta 'wʋla bɛ, "te 'li 'pei te -a 'wɩ 'nyan. 39'Pian -te Bali wei da nɛn o 'ta 'wʋla bɛ, "te ka'a 'kɔlaman o fuiladɩ -a "man "dɩ. 'Ka drɛ "yi, "tɔgɔ 'ka 'kuli -tan Bali man.»

Tɔɔn ɛn tin 'banɔn -a 'sia Gamaliɛl -le vɛ da. 40O Zozi 'le 'pasianɔn laabʋ, ɛn o 'nan 'sounjanun lɛ 'nan 'o o -sɔn -ngble -a, ɛn o 'wɩ 'pla -wlɛ 'nan, te 'o 'wɩ tin 'ba "nyian min lɛ Zozi 'tɔ da dɩ. Tɔɔn ɛn o 'si o man.

41-A -nan nɛn Zozi 'le 'pasianɔn 'si tin 'banɔn 'lɛ. O 'si o 'lɛ ci "nran -a, kɔɔ 'o yra 'yɩ Zozi 'tɔ 'ji. 42Yi -tʋdʋ pɛɛnɔn man te o ya Bali -pan 'kuin 'lee 'wee 'kɔnnun -ji, wa'a 'flinlɛ 'wɩ "paadɩ -a dɩ, ɛn wa'a 'flinlɛ Zozi Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩdɩ -a minnun lɛ dɩ.