Search form

Drɛwɩ (Actes) 5:12

Zozi 'le 'pasianɔn minnun "kaga beli

12Zozi 'le 'pasianɔn 'lɛbo "fɔ wɩ 'lee -cɛ -srɔn "wɩ "kaga drɛ minnun yiɛ man. Zozinɔn pɛɛnɔn a 'o cin yɩdɩ Bali -pan 'kɔn 'lɛ "nɛn "nɛn waa 'tɔ 'pa Salomɔn man bɛ -a -nan. -A -nan nɛn 'o cin ye 'e 'cɛn.