Search form

Drɛwɩ (Actes) 5:21

21Ɛn o wɩɩ "man. Bodrun puunɔn o -kʋ Bali -pan 'kuin, ɛn o 'wɩ "paadɩ 'sia minnun ji.

Tʋ 'bɔ zɩɛ -a wlu bɛ, Bali -pannɔn 'tazan 'lee 'e "srɔnnɔn tin 'banɔn cin 'yɩ 'o 'vale Zuif min cejenun -a. Ɛn o minnun 'pa 'sia -pʋ 'kuin 'nan 'o 'ta Zozi 'le 'pasianɔn 'a.