Search form

Drɛwɩ (Actes) 5:24

24Zɩ min nɛn o yiɛ -tɔa Bali -pan 'kɔn 'va bɛ, 'lee Bali -pannɔn 'tanɔn 'wɩ zɩɛ -a 'man bɛ, wa'a 'wɩ 'tʋ yɩlɛ -e 'o vɩ Zozi 'le 'pasianɔn 'le 'sandɩ da dɩ, ɛn waa laabʋ 'o cin lɔ 'nan, -mɛ "wɩ 'bɛ cɩ zɩɛ.