Search form

Drɛwɩ (Actes) 5:26

26Ɛn min nɛn e yiɛ -tɔa Bali -pan 'kɔn 'va bɛ 'lee 'yee minnun -kʋ o 'kunlɛ, ɛn o -ta waa. 'Pian wa'a drɛlɛ -sa -a dɩ, kɔɔ "klan a o ji 'nan minnun "ta -kɔlɛ wɛɛnman 'o 'va.