Search form

Drɛwɩ (Actes) 5:37

37"Bɛ -sru, te min "nrɔndɩ tʋ 'bɔ, ɛn Galile min Zuda "e "ta wʋ, "bɛ minnun "kaga "sɛn 'e -sru. 'Pian wɛɛ 'tɛ "nyian, ɛn minnun pɛɛnɔn nɛn o sɔɔnla -a -sru "bɛ, o fuila "man.