Search form

Drɛwɩ (Actes) 5:39

39'Pian -te Bali wei da nɛn o 'ta 'wʋla bɛ, "te ka'a 'kɔlaman o fuiladɩ -a "man "dɩ. 'Ka drɛ "yi, "tɔgɔ 'ka 'kuli -tan Bali man.»

Tɔɔn ɛn tin 'banɔn -a 'sia Gamaliɛl -le vɛ da.