Search form

Drɛwɩ (Actes) 5:4

4'I 'bɔ 'le -yɔ nɛn, ɛn yia -tan. Ɛn zɩ yia -tan, -a man "lala bɛ, 'i 'bɔ 'le vɛ "cɛɛ dʋʋ? Ɛn -mɛ "le "wɛan nɛn 'wɩ 'wlidɩ zɩɛ, yia nrɔn 'i 'ji? Minnun lɛ "cɛɛ i 'wlu 'sɛn dɩ, 'pian Bali lɛ nɛn i 'wlu 'sɛn.»