Search form

Drɛwɩ (Actes) 5:42

42Yi -tʋdʋ pɛɛnɔn man te o ya Bali -pan 'kuin 'lee 'wee 'kɔnnun -ji, wa'a 'flinlɛ 'wɩ "paadɩ -a dɩ, ɛn wa'a 'flinlɛ Zozi Crizi -le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩdɩ -a minnun lɛ dɩ.