Search form

Drɛwɩ (Actes) 6

O Etiɛnɛn 'lee min 'shɛɛdʋ 'si "va -e 'o 'pa Zozi 'le 'pasianɔn 'va

1Tʋ zɩɛ -a man te Zozinɔn a bɔnan "kaga "bɛ, ɛn minnun nɛn o Grɛk wei -fɔa "bɛ, o Zuif 'nɔn nɛn o Ebre wei -fɔa "bɛ, o man wɩ 'pla 'nan, tʋ pɛɛnɔn man, -te "wɛɛ -blɩfɛnun -pli "bɛ o ci "saan 'o 'va -calenun man. 2Ɛn Zozi 'le 'pasianɔn 'fuda "fli Zozinɔn pɛɛnɔn cin 'yɩ, ɛn o 'nan -wlɛ 'nan: «E 'ka "yi, -e -kaa Bali -le 'wɩ 'tʋɩ -e -kaa "trɔɛn "tɔ -blɩfɛ -le 'wɩ "ji dɩ. 3-Yee "wɛan "bʋɩnun, 'ka min -wɛɛ 'ka 'va 'sɔravli -e -kaa o 'pla 'nyranman zɩɛ -a da. O 'nɔn zɩɛ, 'o 'tɔ "yi 'e 'kɔn minnun 'le, 'o 'kɔn minnun nɛn o 'ta wʋla Bali lei 'saun 'le 'wɩ da bɛ waa, ɛn 'o 'kɔn 'wɩ 'tɔnɔn 'a. 4-Cee vɛ bɛ, -e -kaa yiɛ 'trɔa Bali -le 'wɩ da te -kaa Bali trʋ "baa.»

5'Wɩ zɩɛ, e Zozinɔn pɛɛnɔn 'ci 'sɔ, ɛn o Etiɛnɛn -tɔ. Etiɛnɛn zɩɛ, e yi -tɛala Bali da 'kpa, ɛn e 'ta 'wʋla Bali lei 'saun 'le 'wɩ da. Ɛn o Filipʋ 'lee Prokɔr 'lee Nikanor 'lee Timɔn 'lee Parmena 'lee Antiɔs min Nikola nɛn e drɛ Zuif min -a bɛ, o 'yi. 6Zozinɔn o kɔɔn Zozi 'le 'pasianɔn lɛ, tɔɔn ɛn 'o 'pɛ 'pla o da, ɛn o Bali trʋ 'ba -wlɛ.

7Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn 'ko fuiladɩ -a "man, te Zozinɔn 'ko bɔdɩ -a "kaga Zeruzalɛm, ɛn te Bali -pannɔn "kaga 'ta wʋla "nyian Zozi 'le 'wɩ da.

Minnun Etiɛnɛn 'kun

8Bali 'yee 'plɛblɛ 'lee 'yee yɩdɩ "yi "nɔn Etiɛnɛn lɛ, -a 'bɔ 'a nɛn e -cɛ -srɔn "wɩnun 'lee 'lɛbo "fɔ wɩnun dra minnun yiɛ man. 9'Pian minnun nɛn o -ko Bali trʋ 'balɛ nɔannun nɛn o 'si o man bɛ, -wee cin yɩ 'kuin bɛ, o -sa -fɔdɩ 'sia 'o 'vale Etiɛnɛn -a. Minnun zɩɛ Zuif 'nɔn nɛn waa, o "sia Sirene, ɛn o -mie "sia Alɛzandri, ɛn o -mie "sia Silisi 'lee Azi 'lɛglɔn 'ji. 10'Pian Etiɛnɛn o "kle "sa -fɔdɩ -a. -Yɛɛ cɩ 'nan 'wɩ 'tɔdɩ nɛn Bali lei 'saun -a -nɔan -yrɛ "bɛ -a 'bɔ 'a nɛn 'e "we.

11Ɛn o -kʋ -fɔlɛ minnun -sru "lala -a 'nan 'o vɩ Etiɛnɛn man 'nan, 'o 'bɔ "man te e ya Moizi 'lee Bali 'tɔ srɛnan. 12'Wɩ zɩɛ, e 'bli 'fɔ min cejenun 'lee 'fluba 'ci vɩnɔn 'ji, ɛn o -kʋ -a 'kunlɛ -sa -a, ɛn o -kʋ -a tin 'banɔn 'cɛin -da. 13O -fɔ "nyian minnun peenun -sru, ɛn 'o 'ta 'wlu 'sɛnlɛ "man "nyian. Waa 'vɩ 'nan: «Min 'gʋɛ, e wɩɩ 'wlidɩ Bali -pan 'kɔn nɛn Bali -le vɛ -a bɛ -a man, ɛn e wɩɩ "nyian -wlidɩ Moizi -le -peinun man. 14Kʋa 'man "da 'nan: Nazarɛtɩ min Zozi 'kɔn zɩɛ -a -wia, ɛn Moizi -le -peinun nɛn yaa -tɔ -kaa tranun lɛ bɛ, Zozi -a limlan -e -ka'a vɩlɛ -kaa 'ta wʋla "da "dɩ.»

15-A -nan nɛn minnun pɛɛnɔn nɛn tin 'banan bɛ, 'o yiɛ 'sɛn Etiɛnɛn da, ɛn waa yra 'yɩ "le Bali -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ -a -tʋ -zʋ.