Search form

Drɛwɩ (Actes) 6:1

O Etiɛnɛn 'lee min 'shɛɛdʋ 'si "va -e 'o 'pa Zozi 'le 'pasianɔn 'va

1Tʋ zɩɛ -a man te Zozinɔn a bɔnan "kaga "bɛ, ɛn minnun nɛn o Grɛk wei -fɔa "bɛ, o Zuif 'nɔn nɛn o Ebre wei -fɔa "bɛ, o man wɩ 'pla 'nan, tʋ pɛɛnɔn man, -te "wɛɛ -blɩfɛnun -pli "bɛ o ci "saan 'o 'va -calenun man.