Search form

Drɛwɩ (Actes) 6:13

13O -fɔ "nyian minnun peenun -sru, ɛn 'o 'ta 'wlu 'sɛnlɛ "man "nyian. Waa 'vɩ 'nan: «Min 'gʋɛ, e wɩɩ 'wlidɩ Bali -pan 'kɔn nɛn Bali -le vɛ -a bɛ -a man, ɛn e wɩɩ "nyian -wlidɩ Moizi -le -peinun man.