Search form

Drɛwɩ (Actes) 6:8

Minnun Etiɛnɛn 'kun

8Bali 'yee 'plɛblɛ 'lee 'yee yɩdɩ "yi "nɔn Etiɛnɛn lɛ, -a 'bɔ 'a nɛn e -cɛ -srɔn "wɩnun 'lee 'lɛbo "fɔ wɩnun dra minnun yiɛ man.