Search form

Drɛwɩ (Actes) 7:35

35Moizi -tʋwli "nɛn, "nɛn minnun zɩɛ wa'a yɩlɛ "yi "dɩ, waa 'vɩ "man 'nan: ‹-Tɩɛ i -tɔ 'kʋ 'tazan -a? -Tɩɛ i -tɔ 'kʋe tin 'bazan 'a?› bɛ, -a 'lein nɛn Bali -a 'pa 'sia 'nan 'e 'tɔ o tazan 'lee o 'sizan nɔanba -ji -a. Bali -le 'pasiazan -tʋ 'bɛ 'e 'fli kɔɔn -yrɛ yibanɛn 'va, ɛn e 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ -yrɛ.