Search form

Drɛwɩ (Actes) 7:40

40Waa 'vɩ Arɔn lɛ 'nan: ‹'I -cee balinun drɛ -e 'o 'si -kɔɔn -cɛɛ. -Yɛɛ cɩ 'nan Moizi 'bɔ nɛn e -kaa 'si Ezipti 'lɛglɔn 'ji bɛ, 'wɩ nɛn e 'bɔ "man "nun bɛ, -ka'a tɔa dɩ.›