Search form

Drɛwɩ (Actes) 7:52

52Bali 'lewei vɩzan "cɛn "da nɛn 'ka tranun 'ka 'tɛ 'palɛ dɩ? Bali 'lewei vɩnɔn nɛn waa 'vɩ 'nan Bali -le min tɩglɩ -taa "talɛ bɛ, 'ka tranun o tɛɛ, ɛn 'cɛɛ min tɩglɩ zɩɛ 'bɛ 'nɔn "nyian minnun lɛ, ɛn waa -tɛ.