Search form

Drɛwɩ (Actes) 7:7

7'Pian 'lɛglɔn nɛn o drɛ -wee nɔannun -a bɛ,

an 'wɩ "nɛn -kɔɔnman -wlɛ.

'An 'bɔ Bali 'bɛ 'vɩ.

"Bɛ -sru 'i kludanɔn lia 'o da

-e 'o 'ta 'an trʋ 'ba Kanan 'lɛglɔn 'bɔ 'gʋɛ -a -ji.›