Search form

Drɛwɩ (Actes) 8:25

25'Wɩnun nɛn Minsan Zozi -a 'vɩ 'lee 'wɩnun nɛn yaa drɛ Zan 'lee Piɛri yiɛ man bɛ, o Samari 'nɔn "le 'vɩ. Zɩ o cɛɛn -a vɩdɩ man bɛ, ɛn o 'li 'o da Zeruzalɛm. "Wɛɛ -ta -sia bɛ, o -tɔ Samari 'fla -mie da, te o Bali -le 'wɩ 'nɔnnɔn ve minnun lɛ.