Search form

Drɛwɩ (Actes) 8:27

27Filipʋ wluan, ɛn e -kʋ. "Yɛɛ -kɔn -kʋnan -sia bɛ, ɛn e min -tʋ 'yɩ 'e 'lɛ. Min zɩɛ, Etiopi min nɛn, ɛn e ya 'e 'sadɩ. Etiopi lɩ Kandas nɛn mingɔnnɛn -a bɛ, -a yɩfɛ va nɛn 'e yiɛ -tɔa. E -ta Bali trʋ 'balɛ Zeruzalɛm,