Search form

Drɛwɩ (Actes) 8:6

6Samari 'nɔn 'ta "kaga, o pɛɛnɔn o "trɔɛn "tɔ Filipʋ wei lɛ 'kpa tɩglɩ, te o -cɛ -srɔn "wɩnun nɛn yaa dra bɛ -a -nan ye, 'lee 'wɩnun nɛn yaa ve bɛ, -a maan.