Search form

Drɛwɩ (Actes) 8:7

7-Yɛɛ cɩ 'nan, -yʋ -wlidɩnun nɛn o ya minnun -sru "bɛ o 'si o -sru -paandɩ -a, ɛn minnun nɛn o "tun "bo bɛ, 'lee minnun nɛn o -srandɩ "tra "bɛ, -cɛ 'si o man.