Search form

Drɛwɩ (Actes) 9:22

22'Pian te Saul -ko Zozi 'le 'wɩ 'nɔnnɔn vɩdɩ -a minnun lɛ 'kpa tɩglɩ. 'Wɩ nɛn Saul -a ve zɩɛ, Zuif 'nɔn nɛn Damas bɛ e o klɩ 'a, ɛn wa'a -kɔlalɛ -a -zi -fɔdɩ -a dɩ. Yaa -ci -kɔɔnman -wlɛ 'wein 'nan Zozi 'bɛ cɩ min 'sizan 'wɩ 'ji -a.