Search form

Drɛwɩ (Actes) 9:36

Dɔrka -ka, ɛn Piɛri -a fʋʋ

36Lɩmɔn -tʋ a Zozi 'va, e ya 'fla nɛn waa laabo Zope bɛ -a da. Lɩ zɩɛ -a 'tɔ nɛn Tabita, ɛn -te 'bɛ "cɛɛ dɩ Dɔrka. 'Tɔ zɩɛ -a -ci nɛn Grɛk wei -ji «srʋ». Lɩ zɩɛ, e "yi "dra min pɛɛnɔn lɛ, te e "paa 'yalɛ -tɛnɔn 'va.