Search form

Zan 1:19

Zan 'yee 'nyranman -ci 'vɩ minnun lɛ

(Mt 3.1-12; Mk 1.1-8; Lk 3.1-18)

19Yi -tʋ da, Zuif 'nɔn 'tanɔn nɛn Zeruzalɛm bɛ, o Bali -pannɔn 'lee Levi kludanɔn -mienun 'pa 'sia Zan -va. Levi kludanɔn 'bɔ bɛ, -wɛɛ nyranman "paa Bali -pan 'kuin. O o 'pa 'sia 'nan 'o laabʋ Zan -lɔ 'nan: «-Tɩ nɛn 'yia?» 'Wɩ nɛn Zan -a 'vɩ minnun zɩɛ -wlɛ "bɛ -nyrɛn 'gʋ.