Search form

Zan 12

Lɩmɔn -tʋ -laziglɔ -sɛn Zozi 'cɛin -da

(Mt 26.6-13; Mk 14.3-9)

1E -fʋ yi 'shɛɛdʋ -e Zuif 'nɔn 'le 'si nɔanba -ji "fɛdi 'e bɔ, ɛn Zozi 'kʋ 'fla nɛn waa laabo Betani bɛ -a da. Laza nɛn e -ka ɛn yaa fuʋ bɛ -a fla nɛn. 2Zɩ e 'bɔla Betani nun bɛ, o fɛnun tɔɛn ɛn waa -nɔn -yrɛ. Mat 'bɛ fɛ zɩɛ -a -pliman. Ɛn minnun nɛn o cɩ 'o -nyrandɩ Zozi "srɔn fɛnun -sru "bɛ, Laza a o va.

3Tɔɔn Mari -laziglɔ -pɔn -tʋ 'si, yaa -sɛn Zozi 'cɛin -da, ɛn yaa man bʋʋ 'e 'wulo "jɛ "a. -A -koei 'kɔn 'bɔ 'ji 'si 'e pɛɛnɔn. -Laziglɔ zɩɛ waa drɛ fɛ -tʋ nɛn waa laabo Nard bɛ -a, e 'ka 'e baadɩ fɛ -tʋ -a dɩ, ɛn -a 'flɛ a.

4O Zozi -sruzan 'tʋ laabo Zudazi Karioti, -yɛɛ "ta -daa Zozi 'nɔnlɛ minnun lɛ. Min zɩɛ e 'nan: 5«-Mɛ "le "wɛan nɛn wa'a -laziglɔ 'labɛ -a -tanlɛ dɩ? -Kaa taan paan, -a "lala bɔa -kpi fuba 'shɛɛdʋ, -e -kaa -pli 'yalɛ -tɛnɔn man.» 6'Yalɛ -tɛnɔn 'le 'wɩ "cɛɛ "naan "man -yee "wɛan e 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ dɩ. 'Pian crinzan nɛn, ɛn -wee "lala nɛn yaa "paala bɛ, yaa "sia "va te yaa -ble.

7Ɛn Zozi "e 'nan: «'Ka lɩ 'labɛ -a 'tʋɩ flɩɩ, yaan 'man drɛ yi nɛn waan wo bɛ -yee "wɛan. 8Tʋ pɛɛnɔn 'a bɛ, te 'yalɛ -tɛnɔn a 'ka 'va. 'Pian 'mɛn vɛ bɛ, ma'an 'fo 'ka 'va tʋ pɛɛnɔn 'a dɩ.»

Bali -pannɔn 'tanɔn -a 'pla "da 'nan 'o Laza -tɛ

9Zuif 'nɔn "kaga -a 'man 'nan Zozi a Betani, ɛn o -kʋ -nan nun. Wa'a 'kʋlɛ Zozi yɩdɩ 'saza 'le "wɛan dɩ, 'pian o -kʋ 'nan -e 'o Laza nɛn e -ka ɛn yaa fuʋ bɛ -a yɩ. 10-A -nan nɛn Bali -pannɔn 'tanɔn -a 'pla "da 'nan 'o Laza -tɛ. 11Kɔɔ Laza -le "wɛan Zuif 'nɔn "kaga "a 'sinan o -sru, te o yi -tɛala Zozi da.

Zozi 'bɔla Zeruzalɛm

(Mt 21.1-11; Mk 11.1-11; Lk 19.28-40)

12-A ta tʋ nɛn e cɛɛn bɛ, Zuif 'nɔn "kaga "nɛn o -kʋ Zeruzalɛm Zuif 'nɔn 'le 'si nɔanba -ji "fɛdi da bɛ, zɩ waa 'man 'nan Zozi -a -tanan Zeruzalɛm bɛ, 13o lo 'lanun 'sia, ɛn o -kʋ Zozi 'silɛ -sia te o plaman. Waa ve 'nan:

«-Fɛavɛa o! -Fɛavɛa o!

Min nɛn e cɩ -tanan Minsan 'tɔ da bɛ,

Bali -le -fɛa 'e 'kɔn -a san man.

Izraɛl 'nɔn 'le mingɔnnɛn nɛn.»

14Zozi -aflumun pla 'nɛn 'tʋ 'yɩ, ɛn e -nyran "da "le 'wɩ nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ 'e 'cɛn Bali -le 'fluba 'ji bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. E ya 'e 'crɛn -tɛdɩ 'nan:

15«Zeruzalɛm minnun,

te nyɛn 'e 'kɔn 'ka 'ji dɩ!

"Ka 'yiɔ, 'cee mingɔnnɛn a -tanan

'e -nyrandɩ -aflumun pla 'nɛn da.»

16Tʋ zɩɛ -a wlu bɛ, Zozi -srunɔn 'ka 'wɩ nɛn e cɩ 'e 'lɛ sɔɔnan zɩɛ -a -ci manlɛ dɩ. 'Pian tʋ nɛn Zozi 'kʋ 'e "tɩ "le mingɔnnɛn trɛ nɛn e "bia bɛ -a da bɛ, -a -nan nɛn -a -cin -tɔ o ji 'nan 'wɩ nɛn e crɛn -tɛdɩ Zozi 'bɔ 'le 'wɩ 'a bɛ, -yɛɛ 'lɛ sɔɔ.

17Tʋ nɛn te Laza -ka e ya -yrɛ -ji -e Zozi 'e fuʋ bɛ, minnun pɛɛnɔn nɛn waa -nan 'yɩ bɛ, o Zozi 'le 'wɩ 'vɩ. 18Ɛn minnun "kaga "ta Zozi 'silɛ -sia 'lɛbo "fɔ wɩ nɛn yaa drɛ waa 'man bɛ -yee "wɛan. 19-A -nan nɛn Farizɛn 'nɔn -a vɩdɩ 'sia 'o cin lɛ 'nan: «Kaa ye, ka'a 'kɔlaman fɛ -tʋ drɛdɩ -a "nyian dɩ. "Ka 'yiɔ, 'trɛda minnun pɛɛnɔn -sɛn -a -sru.»

Minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ o -ta Zozi 'va

20Minnun nɛn o -kʋ Bali bɔlɛ "fɛdi da Zeruzalɛm bɛ, minnun nɛn o 'ka Zuif 'nɔn 'a dɩɛ o -mie a o va. 21O 'nɔn zɩɛ, o pli Filipʋ man. Filipʋ bɛ, Bɛzaida min nɛn Galile 'lɛglɔn 'ji. Ɛn o kɔala "man -a vɩdɩ -a 'nan: «'Kʋ 'san, kʋ ya "vale 'kʋ Zozi ye.» 22Filipʋ -kʋ -a vɩlɛ Andre lɛ, ɛn Andre 'lee Filipʋ -kʋ -a vɩlɛ Zozi lɛ.

23Ɛn Zozi -a 'vɩ -wlɛ 'nan: «Tʋ nɛn 'an 'bɔ Blamin -pɩ 'an -ko 'an "tɩ "le mingɔnnɛn trɛ nɛn e "bia bɛ -a da bɛ e 'bɔ. 24Maan ve 'cɛɛ 'wɩ tɩglɩ 'a 'nan, -te wa'a 'saa 'wlɛ 'fɔlɛ 'trɛ 'ji -e 'e fʋlɩ "ji "dɩɛ, e -fo 'e -tʋwli, yaa 'bɔa "da "dɩ. 'Pian -te e fʋlɩ "ji "bɛ, -a -kɔn bɔa "da -e 'e 'sɛn "da "kaga. 25Min nɛn -yee 'belidɩ wɩ cɩ "man "bʋʋ "bɛ, e -taa 'yee 'belidɩ 'bɔ srɛlɛ, 'pian min nɛn 'e 'pɛ 'si 'trɛda wɩnun -sru "bɛ, 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ e ya -a san -le vɛ -a. 26-Te min a "va 'nan 'an drɛ 'e 'san -a bɛ, 'e -sɔɔnla 'an -sru. -Te e sɔɔnla 'an -sru "bɛ, fɛnan nɛn an cɩ bɛ, 'an 'suzan zɩɛ e -kɔan "nan "nyian. Min nɛn yaan "sua bɛ, 'an "tɩ -a 'tɔ dra -dan.

27'Bɛ nɛn 'gʋɛ, 'an 'ci baa 'ji. -Mɛ "wɩ nɛn an -taa -a vɩlɛ 'an "tɩ "lɛ? Maan ve 'an "tɩ "lɛ 'nan, 'e yra yɩdɩ 'labɛ -a 'si 'an man -kɔɔbli. -Cɛjɛ, ma'an 'wɩ zɩɛ -a ve dɩ, kɔɔ -yee "wɛan nɛn an -ta 'trɛda. 28Maan ve 'pian 'nan: ‹'An "tɩ, 'i drɛ -e minnun 'o -tɔ 'nan 'i 'tɔ a -dan.› »

'Nun tɔɔn, ɛn wei -tʋ wɩɩ laji. E 'nan: «Maan -ci kɔɔn 'nan 'an 'tɔ a -dan 'va, ɛn maan dra "nyian -dan.» 29Min "kaga "nɛn fɛ zɩɛ -a -nan, ɛn o 'wɩ zɩɛ -a 'man bɛ, o 'nan: «Laa -paan 'bɛ klun.» Ɛn o -mienun "o 'vɩ 'nan: «Bali -le 'pasianɔn nɛn laji bɛ, -a -tʋ 'bɛ 'wɩ tin 'ba -yrɛ.»

30Ɛn Zozi 'bɔ -a 'vɩ -wlɛ 'nan: «Wei nɛn e wɩɩ 'gʋɛ, 'mɛn "wɛan "cɛɛ e wɩɩ dɩ, 'pian 'ka lɛ nɛn e 'wɩ tin 'ba. 31'Bɛ nɛn 'gʋɛ, 'trɛdanɔn 'le tin 'badɩ bɛ e 'bɔ. Satan nɛn e 'trɛ 'gʋɛ -a "paala bɛ -a -pin tʋ 'bɔ. 32'Mɛn vɛ bɛ, tʋ nɛn minnun 'an "paa yiba "plan da -e 'an 'si 'trɛda bɛ, -te -a tʋ 'bɔ bɛ, maan dra -e min pɛɛnɔn 'o yi -tɛra 'an da.» 33-Te Zozi 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ bɛ, zɩ e -taa "kalɛ bɛ -a -nan wɩ nɛn yaa 'vɩ.

34Ɛn minnun -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «Kʋa 'man -pei 'fluba 'ji 'nan, min nɛn Bali -a 'si "va "bɛ, ya'a kaa 'li "fo "dɩ. -Mɛ "le "wɛan nɛn yia ve 'nan: ‹Yi nɛn o Blamin -pɩ "paa yiba "plan da? Blamin -pɩ zɩɛ -tɩ nɛn?› »

35Ɛn Zozi "e -wlɛ 'nan: «'Tɛ 'san a tian 'ka 'va tʋ "wɛnnɛn 'a. 'Ka 'ta wʋ te -a 'san a tian 'ka 'va, "tɔgɔ klun 'e bɔ 'ka man kligli. Min nɛn e 'ta wo klun va bɛ, fɛnan nɛn e cɩ -kʋnan bɛ, ya'a tɔa dɩ. 36'Ka yi -tɛra 'tɛ 'san da te e ya tian 'ka 'va, -e 'ka 'kɔn minnun nɛn o ya 'tɛ 'san da bɛ waa.»

Zɩ Zozi 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ bɛ, e 'si o "srɔn, ɛn e yɔɔ -wlɔ.

Zuif 'nɔn 'ka yi -tɛlɛa Zozi da dɩ

37Zozi 'lɛbo "fɔ wɩ "kaga drɛ Zuif 'nɔn yiɛ man, 'pian wa'a yi -tɛlɛa Zozi da dɩ. 38E drɛ zɩɛ 'nan -e 'wɩ nɛn Bali 'lewei vɩzan Ezai -a 'vɩ bɛ 'e 'lɛ sɔɔ. Yaa 'vɩ 'nan:

«Minsan, -tɩɛ yi -tɛra 'wɩnun nɛn kʋa 'vɩ bɛ -a da?

Ɛn -tɩ lɛ nɛn Minsan 'yee -pɛ 'plɛ 'ci kɔɔn?»

39'Wɩ nɛn -yee "wɛan wa'a 'kɔlaman -e 'o yi -tɛra 'wɩ da dɩɛ, Ezai -a 'vɩ "nyian. Yaa 'vɩ 'nan:

40«Bali o yiɛ 'wi,

-e 'o vɩlɛ 'o fɛnan 'yɩ dɩ,

ɛn e o -pɔan "da -tɔ 'plɛblɛ,

-e 'o vɩlɛ 'o 'wɩ 'wɩ man dɩ.

E drɛ zɩɛ 'nan

"tɔgɔ 'o -sɔɔnla 'e -sru,

-e 'e o 'si 'wɩ 'ji.»

41Zozi 'le 'wɩ nɛn Ezai -a 'vɩ. E Zozi 'le -dan ci 'yɩ, -yee "wɛan e 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ.

42Zuif 'nɔn 'tanɔn 'bɔ bɛ, o "kaga "yi -tɛala Zozi da. 'Pian Farizɛn 'nɔn 'le "wɛan o 'ka "vale 'o ve 'wein dɩ, "tɔgɔ 'o o -pin cin yɩ 'kuin. 43-Te minnun o 'tɔ "yi "ve bɛ, waa ye "yi e "mlian Bali -le o 'tɔ "yi "vɩdɩ da.

44Zozi paan 'nan: «Min nɛn e yi -tɛala 'an da bɛ, 'an 'saza da "cɛɛ e yi -tɛala dɩ, 'pian e yi -tɛala "nyian min nɛn yaan 'pa 'sia bɛ -a da. 45Min nɛn yaan 'yɩ bɛ, te e min nɛn yaan 'pa 'sia bɛ -a 'yɩ. 46Mɛɛn cɩ 'tɛ 'san -a, an -ta 'trɛda 'nan -e min nɛn e yi -tɛra 'an da bɛ, -a san 'e vɩlɛ 'e 'fʋ klun va -trilii dɩ.

47-Te min 'an wei 'man, ɛn -a san 'ka 'ta wʋlɛa "da "dɩɛ, mɛɛn "cɛɛ tin -tɛa -a san da dɩ. -Yɛɛ cɩ 'nan an -ta 'trɛda 'nan -e 'an 'trɛdanɔn 'si 'wɩ 'ji, ma'an 'talɛ 'nan -e 'an tin -tɛ 'trɛdanɔn da dɩ. 48Min nɛn yaan tuʋ 'e 'pɛla koda, ɛn ya'a 'an wei 'silɛa 'wɩ 'a dɩɛ, -a san -le 'wɩ tin 'bazan a. 'An wei nɛn maan 'vɩ bɛ, -yɛɛ tin -tɛa -a san da yi -fɔla "da "ji. 49'Wɩ nɛn maan ve bɛ, ya'a 'sia 'an 'bɔ 'va dɩ, 'pian 'an "tɩ "nɛn yaan 'pa 'sia bɛ, -yɛɛ 'wɩ nɛn kɔ 'an vɩ bɛ -a 'pa 'an 'le. 50Ɛn maan -tɔa 'nan 'an "tɩ "le 'wɩ nɛn yaa 'vɩ bɛ, e 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ -a -nɔan "min lɛ. 'Wɩnun nɛn maan ve 'gʋɛ, zɩ 'an "tɩ -a 'vɩ 'mɛn bɛ -a da nɛn maan ve.»