Search form

Zan 17

Zozi Bali trʋ 'ba 'e -srunɔn lɛ

1Zɩ Zozi cɛɛn 'wɩ zɩɛ -a vɩdɩ man bɛ, 'e yra -tɔ laji, ɛn e 'nan:

«'An "tɩ, -a tʋ 'bɔ. 'An 'bɔ nɛn 'i 'pɩ -a bɛ, 'yian 'tɔ drɛ -dan, -e 'mɛin 'tɔ drɛ -dan "nyian. 2I 'plɛblɛ 'nɔn 'mɛn, ɛn yian 'pla fɛ pɛɛnɔn 'ta lou, -yee "wɛan minnun nɛn i o -nɔn 'mɛn bɛ, an 'belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ -a -nɔan -wlɛ. 3'Belidɩ nɛn ya'a 'nyaan dɩɛ, -nyrɛn 'nan, min 'e 'i 'tɔ, 'nan 'i 'bɔ 'tʋwli yiɛ cɩ Bali tɩglɩ 'a, ɛn 'an 'bɔ Zozi Crizi nɛn yian 'pa 'sia bɛ min 'e 'an 'tɔ. 4Mɛin 'tɔ drɛ -dan 'trɛda, ɛn 'nyranman nɛn yia -nɔn 'mɛn 'nan 'an 'pa bɛ, maan 'lɛ sɔɔ. 5'Bɛ nɛn 'gʋɛ, 'an "tɩ, 'yian drɛ -dan 'i "srɔn "nun. Zɩ an cɩ -dan 'i "srɔn "nun 'e 'cɛn, te 'trɛ "ka tian dɩɛ, 'yian drɛ -a 'e "pa 'ji.

6Zɩ i cɩ bɛ, maan -ci 'si minnun nɛn i o 'si "va 'trɛdanɔn yei ɛn i o -nɔn 'mɛn bɛ -wlɛ. O ya 'yie vɛ -a, ɛn i o -nɔn 'mɛn. O 'ta 'wʋla 'i wei da, 7ɛn waa -tɔ "mɛn 'nan, fɛ pɛɛnɔn nɛn yia -nɔn 'mɛn bɛ, e "sia 'i 'va 'kpagba. 8-Yɛɛ cɩ 'nan weinun nɛn yia -nɔn 'mɛn bɛ, maan 'vɩ -wlɛ ɛn waa 'sia "da. Waa -tɔ 'nan 'wɩ tɩglɩ an 'si 'i 'va, ɛn o yi -tɛra "da 'nan yiɛ 'an 'pa 'sia.

9-Wee "wɛan nɛn an cɩ 'i trʋ 'banan. An 'ka 'i trʋ 'banan 'trɛdanɔn pɛɛnɔn 'le "wɛan dɩ. 'Pian minnun nɛn i o -nɔn 'mɛn bɛ, -wee "wɛan nɛn an cɩ 'i trʋ 'banan, kɔɔ o ya 'yie vɛ -a. 10Minnun pɛɛnɔn nɛn o cɩ 'mɛn vɛ -a bɛ, o ya 'yie vɛ -a. Ɛn minnun nɛn yie vɛ -a bɛ, o ya 'mɛn vɛ -a, -wee "wɛan nɛn 'an 'tɔ drɛ -dan. 11An "ta "sia 'trɛda -e 'an 'lʋ 'i 'va nun te "o "ya wo 'trɛda 'gʋ. 'An "tɩ "nɛn e ya 'saun bɛ, 'i 'tɔ nɛn yia -nɔn 'mɛn bɛ -yee 'plɛblɛ 'a, 'i yiɛ 'tɔ o va, 'dʋ -e -kaa fʋ waa -tʋwli "le zɩ 'kʋ cɩ 'yia min -tʋwli "a bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 12Tʋ nɛn te an ya o va 'trɛda bɛ, 'an yiɛ 'tɔ o va, 'i 'tɔ nɛn yia -nɔn 'mɛn bɛ, -yee 'plɛblɛ 'a. Min -tʋwli 'ka 'sanlɛ dɩ, -te yaa 'silɛa min -wlidɩ "a dɩɛ. -Yɛɛ 'san 'nan -e Bali wei nɛn 'e 'crɛn -tɛdɩ bɛ 'e 'lɛ sɔɔ.

13'Bɛ nɛn 'gʋɛ an "ta "lo 'i 'va, ɛn 'wɩnun 'gʋɛ maan ve trɛda 'gʋ 'nan -e ci "nrandɩ nɛn 'an 'lɔ bɛ, 'e 'kɔn "nyian -wee 'lɔ 'e 'ciɩladɩ "da "fo. 14'I wei bɛ, maan 'vɩ -wlɛ, -yee "wɛan 'trɛdanɔn 'nandɩ 'sia o man. O 'nandɩ 'sia o man 'nan o 'ka "nyian 'wee vɛ -a dɩ, "le zɩ an 'ka -wee vɛ -a dɩɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 15An 'ka 'i trʋ 'banan 'nan 'i o 'si 'trɛdanɔn yei "dɩ. An ya 'i trʋ 'banan 'pian 'nan, 'i yiɛ 'tɔ o va Satan nɛn e 'wɩ 'wlidɩ "paa 'nyranman -a bɛ -yee "wɛan. 16O 'ka 'trɛdavɛ -a dɩ, "le zɩ an 'ka 'trɛdavɛ -a dɩɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 17'I 'wɩ tɩglɩ -kɔɔn -wlɛ -e 'o drɛ 'yie vɛ -a "fo. 'Wɩ tɩglɩ zɩɛ 'i wei nɛn. 18Zɩ yian 'pa 'sia 'trɛda bɛ, -a -tʋwli "nɛn "nyian an o 'pa 'sia 'trɛda. 19An 'fli -nɔan -e 'an 'ka -wee "wɛan, 'dʋ -e 'o drɛ 'yie vɛ -a "fo.

20-Wee "wɛan nɛn an ya 'i trʋ 'banan, ɛn minnun nɛn o yi -tɛra 'an da o wei -le "wɛan bɛ, an ya 'i trʋ 'banan "nyian -wee 'wɩ man. 21An ya 'i trʋ 'banan 'nan -e 'o drɛ min -tʋwli "a. 'An "tɩ, 'o 'kɔn 'o lɛadɩ 'kʋ man, "le zɩ 'kʋ 'vale 'yia, kʋ ya min -tʋwli "a bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 'O drɛ min -tʋwli "a -e 'trɛdanɔn 'o -tɔ 'nan yiɛ 'an 'pa 'sia. 22An o drɛ -dan "le zɩ yian drɛ -dan bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. An o drɛ -dan 'nan -e 'o drɛ min -tʋwli "a, "le zɩ kʋ cɩ 'yia min -tʋwli "a bɛ -yee 'wɩ 'zʋ. 23Kʋ ya waa min -tʋwli "a, ɛn kʋ ya 'yia min -tʋwli "a 'nan -e 'o drɛ min -tʋwli "a 'kpa tɩglɩ. 'E drɛ zɩɛ -e 'trɛdanɔn 'o -tɔ 'nan, yiɛ 'an 'pa 'sia, ɛn i o ye "yi "le zɩ yian ye "yi "bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.

24'An "tɩ, minnun pɛɛnɔn nɛn i o -nɔn 'mɛn bɛ, an ya "va 'nan 'kʋ 'kɔn waa fɛnan nɛn an -kɔan "bɛ -a -nan. An ya "va 'nan 'o 'mɛn -dan ci yɩ. Yian drɛ -dan, kɔɔ yian 'yɩ "yi, te yi'a tian 'trɛ drɛlɛ dɩ. 25'An "tɩ, i ya tɩglɩ. 'Trɛdanɔn 'ka 'i 'tɔa dɩ, 'pian 'an 'bɔ 'mɛin -tɔa. Ɛn 'an -srunɔn "o "tɔ "nyian 'nan yiɛ 'an 'pa 'sia. 26Zɩ i cɩ bɛ, maan kɔɔn -wlɛ, ɛn maan -kɔɔnman tian -wlɛ, 'nan -e 'o cin yɩ "yi "le zɩ yian ye "yi "bɛ -yee 'wɩ 'zʋ, te kʋ ya waa min -tʋwli "a.»