Search form

Zan 18

Zuif 'nɔn 'tanɔn Zozi 'kun

(Mt 26.47-58; Mk 14.43-50, 53-54; Lk 22.47-54)

1Zɩ Zozi cɛɛn Bali trʋ 'badɩ man bɛ, ɛn 'o 'vale 'e -srunɔn 'a, o -kʋ 'yi nɛn waa laabo Cedrɔn bɛ -a -sru. Fei -tʋ a fɛ zɩɛ -a -nan, -a da nɛn o -kʋ. 2Zozi 'lee 'e -srunɔn 'o cin ye 'e 'cɛn fɛ zɩɛ -a -nan, -yee "wɛan Zudazi nɛn e "ta -daa Zozi 'nɔnlɛ 'e 'nanmannɔn lɛ bɛ, yaa -nan -tɔa.

3'Sounja 'pa 'tʋ 'lee minnun nɛn Bali -pannɔn 'tanɔn 'lee Farizɛn 'nɔn o 'pa 'sia bɛ, Zudazi -trɔa o 'lɛ, ɛn e -kʋ waa fei zɩɛ -a da. "Wɛɛ vɩnan 'o 'kʋ bɛ, srɔannun a -wlɔ, -kannɛnnun a -wlɔ, ɛn -kuli -tan fɛnun a -wlɔ.

Zɩ o 'bɔla bɛ, 4ɛn Zozi 'kʋ o 'lɛ, te e 'wɩ nɛn e "ta -daa "bɔlɛ "man "bɛ -a -tɔa, ɛn yaa laabʋ -wlɔ 'nan: «-Tɩ nɛn -kaa -wɛɛman?»

5O 'nan -yrɛ 'nan: «Nazarɛtɩ min Zozi nɛn kʋa -wɛɛman.»

Ɛn Zozi "e -wlɛ 'nan: «'An 'bɔ nɛn 'gʋ.»

Zudazi nɛn e Zozi 'bɔ 'nɔn 'e 'nanmannɔn lɛ bɛ e ya o yei. 6Zɩ Zozi -a 'vɩ -wlɛ 'nan, 'e 'bɔ nɛn 'gʋɛ, o -kʋ 'o koda ɛn o tiila "tra.

7-A -nan nɛn Zozi -a laabʋ "nyian -wlɔ 'nan: «-Tɩ nɛn kaa -wɛɛman?»

Ɛn o -yrɛ 'nan: «Nazarɛtɩ min Zozi nɛn.»

8Zozi "e 'nan -wlɛ 'nan: «Maan 'vɩ 'cɛɛ 'va 'nan 'an 'bɔ nɛn 'gʋ. -Yee "wɛan -te maan nɛn ka cɩ 'an -wɛɛnan bɛ, ka minnun 'gʋɛ o 'tʋɩ 'o 'kʋ.»

9Zɩ 'wɩ nɛn Zozi -a 'vɩ 'e 'cɛn bɛ 'e 'lɛ sɔɔ zɩɛ. Yaa 'vɩ 'e 'cɛn 'nan: «Minnun nɛn i o -nɔn 'mɛn bɛ, o va min -tʋwli 'ka 'sanlɛ dɩ.»

10-A -sruzan nɛn Simɔn Piɛri -a bɛ, sɛn a -yrɔ, yaa 'sʋ 'e 'kɔlɛ 'ji, ɛn e Bali -pannɔn 'tazan 'suzan 'tʋ -pɛ "yi "da "trɔɛn cɛɛn. Min zɩɛ waa laabo Maku.

11Ɛn Zozi "e Piɛri lɛ 'nan: «'I 'yie sɛn wʋ 'e 'kɔlɛ 'ji! 'Kulenɛn nɛn yra yɩdɩ cɩ -ji 'gʋɛ, 'an "tɩ -a 'pla 'mɛn, ma'an ve "man "cɛjɛ dɩ.»

12'Sounjanun 'lee 'o 'tazan 'lee minnun nɛn Zuif 'nɔn 'tanɔn o 'pa 'sia bɛ, o Zozi 'kun, waa yrɩ, 13ɛn o -kʋ -a 'e tɛdɛ min -tʋ nɛn waa laabo Ane bɛ -a va. Waa nan "tɩ laabo Kaifa, -yɛɛ cɩ lɛ 'bɔ zɩɛ -a -ji Bali -pannɔn 'tazan -a. 14Kaifa zɩɛ, -yɛɛ 'wɩ tin 'ba "nɛn Zuif 'nɔn 'tanɔn lɛ. Yaa 'vɩ -wlɛ 'nan, -a "yi mlin -e min -tʋwli 'e min pɛɛnɔn 'lɛji -ka wʋ.

Piɛri yɔɔ "da 'nan 'e 'ka Zozi -sruzan 'a dɩ

(Mt 26.69-70; Mk 14.66-68; Lk 22.55-57)

15Simɔn Piɛri 'lee Zozi -sruzan 'tʋ, 'bɛ sɔɔnla Zozi 'bɔ -sru. Zozi -sruzan 'tʋ zɩɛ Bali -pannɔn 'tazan 'bɔ -a -tɔa. -Yee "wɛan -yɛɛ wlala 'o 'vale Zozi 'a Bali -pannɔn 'tazan 'bɔ 'le -klɔn -ji. 16'Pian Piɛri "e -fʋʋ bei -klɔn -yrɛ "nɛn. -A -sruzan 'tʋ bɛ, e 'li 'e da, ɛn e 'wɩ tin 'ba lɩmɔn nɛn 'e yiɛ -tɔa -klɔn 'bɔ -yrɛ "nɛn "bɛ -yrɛ.

Tɔɔn, ɛn e -si -nɔn Piɛri lɛ, 17yaa laabʋ Piɛri -lɔ 'nan: «Bii 'gʋɛ, -a -sruzan 'tʋ nɛn "nyian "yie "a?»

Ɛn Piɛri "e 'nan -yrɛ 'nan: «An 'ka -a -sruzan 'a dɩ.»

18Bali -pannɔn 'tazan 'bɔ 'sunɔn 'lee 'sounjanun nɛn -nan bɛ, o 'tɛ 'fɔ "nɛn, ɛn waa si -fɔ trun -taa "le "wɛan. Piɛri -tɔ o va, ɛn e 'tɛ "klandɩ 'sia.

Bali -pannɔn 'tazan Ane 'wɩ laabʋ Zozi 'lɔ

19Bali -pannɔn 'tazan 'wɩ laabʋ Zozi 'lɔ. Yaa laabʋ -yrɔ -a -srunɔn da, ɛn yaa laabʋ -yee 'wɩ "paadɩ da.

20Ɛn Zozi "e 'nan -yrɛ 'nan: «An 'wɩ tin 'ba min pɛɛnɔn yiɛ man, ɛn yi pɛɛnɔn man te an 'wɩ "paaman minnun ji Bali trʋ 'ba 'kɔnnun -ji 'lee Bali -pan 'kɔnnun nɛn Zuif 'nɔn o cin ye -ji bɛ -a -ji. Ma'an 'wɩ 'tʋ drɛlɛ 'e yɔɔdɩ dɩ. 21-Mɛ "le "wɛan i 'wɩ laabo 'an 'lɔ 'wɩ zɩɛ -a da? Minnun nɛn waan wei 'man bɛ, 'wɩ nɛn maan tin 'ba -wlɛ "bɛ, waa -tɔa. O lɔ nɛn 'i laabʋ.»

22Zɩ Zozi 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ bɛ, ɛn Bali -pannɔn 'tazan 'suzan 'tʋ nɛn 'e 'tɔdɩ Zozi "srɔn "bɛ, e 'pa 'fɔ Zozi yra, ɛn e 'nan -yrɛ 'nan: «-Tɩɛ 'vɩ 'yiɛ 'nan 'i 'wɩ tin 'ba Bali -pannɔn 'tazan lɛ zɩɛ?»

23Ɛn Zozi -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «-Te maan 'vɩ 'wlidɩ "bɛ, 'wɩ nɛn maan 'vɩ "va "wlidɩ "bɛ, 'i vɩ 'mɛn. Ɛn -te ma'an 'wɩ 'wlidɩ "vɩlɛ dɩɛ, -mɛ "le "wɛan nɛn i fɛ 'lɛ wo 'an 'ji?»

24Ane Zozi 'tʋɩ 'e -yrɩdɩ, ɛn yaa -nɔn 'nan 'o 'kʋ -a Kaifa lɛ. -Yɛɛ cɩ Bali -pannɔn 'tazan -a lɛ 'bɔ zɩɛ -a -ji.

Piɛri yɔɔ "da "nyian 'nan ya'a Zozi 'tɔa dɩ

(Mt 26.71-75; Mk 14.69-72; Lk 22.58-62)

25Tʋ zɩɛ -a wlu bɛ, te Simɔn Piɛri a tian 'e 'tɔdɩ 'tɛ man 'tɛ "klannan. Ɛn waa laabʋ -yrɔ 'nan: «Bii 'gʋɛ, -a -sruzan 'tʋ nɛn "nyian "yie "a?»

Simɔn yɔɔ "da, ɛn e 'nan: «An 'ka -a -sruzan 'a dɩ.»

26Bali -pannɔn 'suzan 'tʋ a fɛ 'bɔ zɩɛ -a -nan. Min nɛn Piɛri -a "trɔɛn cɛɛn bɛ, -a drɩ nɛn, e 'nan Piɛri lɛ 'nan: «Mɛin 'yɩ 'ka 'vale Zozi 'a fei.» 27Piɛri yɔɔ "da "nyian. 'Nun tɔɔn, ɛn mannɛn wɩɩ.

O -kʋ Zozi 'a Rɔm min -kɔnmandan Pilati 'lɛ

(Mt 27.1-2, 11-14; Mk 15.1-5; Lk 23.1-5)

28Bodrun puunɔn nɛn Zuif 'nɔn 'tanɔn 'si Zozi 'a Kaifa -va, ɛn o -kʋ -a Rɔm min -kɔnmandan -le -klɔn -ji. Zuif 'nɔn 'ka "o -wla "wʋlɛ Rɔm min -kɔnmandan -le -klɔn -ji dɩ, "tɔgɔ 'o "tri "tɔ Bali 'lɛ, -e 'o vɩlɛ 'o -kɔla Zuif 'nɔn 'le 'si nɔanba -ji "fɛdi da fɛnun -blɩdɩ -a dɩ.

29-Yee "wɛan -kɔnmandan Pilati 'bɔ 'bɛ 'bɔla ɛn e -kʋ o va. Yaa laabʋ -wlɔ 'nan: «-Mɛ "wɩ nɛn min 'labɛ yaa drɛ, ɛn ka 'wɩ -tɔa "man?»

30Ɛn o 'nan Pilati lɛ 'nan: «"Te 'wɩ 'wlidɩ "drɛzan "cɛɛ dɩɛ, "te kʋa 'talɛ -a 'i 'va 'gʋ dɩ.»

31Ɛn Pilati -a 'vɩ -wlɛ 'nan: «'Ka 'bɔ, 'ka 'kʋ -a -e 'ka -yee 'wɩ tin 'ba "le zɩ 'cee -pei -a 'vɩ bɛ -yee 'wɩ 'zʋ.»

Ɛn Zuif 'nɔn "o 'nan -yrɛ 'nan: «Ka'a -si -nɔnlɛ 'kʋɛ 'nan 'kʋ min -tɛ dɩ.» 32Zɩ 'wɩ nɛn Zozi -a 'vɩ 'e 'cɛn 'yee -kadɩ da bɛ 'e 'lɛ sɔɔ zɩɛ.

33Tɔɔn ɛn Pilati 'li 'e da 'yee -klɔn -ji. E Zozi laabʋ, ɛn yaa laabʋ -yrɔ 'nan: «Zuif 'nɔn 'le mingɔnnɛn nɛn 'yia?»

34Ɛn Zozi -a laabʋ -yrɔ 'nan: «'I 'bɔ, yiɛ 'wɩ zɩɛ -a 'vɩ 'i 'bɔ 'a, -baa minnun 'bɛ 'vɩ ɛn "i "man?»

35Pilati "e -yrɛ 'nan: «Zuif min nɛn maan? 'I 'bɔ flanɔn 'lee Bali -pannɔn 'tanɔn 'bɛ 'i 'nɔn 'nan 'mɛin 'tɛ. -Mɛ "nɛn yia drɛ?»

36Ɛn Zozi "e 'nan: «'Trɛda minnun "cɛɛ 'an 'tɔ mingɔnnɛn -a dɩ. "Te -wɛɛ 'an 'tɔ mingɔnnɛn -a bɛ, "te 'an 'sunɔn 'an 'ta kuli -tan, -e minnun 'o vɩlɛ 'waan 'nɔn Zuif 'nɔn 'tanɔn lɛ dɩ. 'Trɛ 'gʋɛ -a da minnun "cɛɛ 'an 'tɔ mingɔnnɛn -a dɩ.»

37Ɛn Pilati -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «Yioo, mingɔnnɛn nɛn 'yia?»

Zozi "e 'nan: «-Inyan, -a 'bɔ nɛn i "sia -a vɩnan bɛ an ya -a. An -ta 'trɛda 'nan -e 'an 'wɩ tɩglɩ vɩ minnun lɛ. -Yee "wɛan waan 'ya, minnun pɛɛnɔn nɛn o 'wɩ tɩglɩ -tɔa "bɛ, 'o "trɔɛn -tɔa 'an wei lɛ.»

38Pilati -a laabʋ -yrɔ 'nan: «-Mɛ "nɛn 'wɩ tɩglɩ 'a?»

Zɩ Pilati 'wɩ zɩɛ -a laabʋ bɛ, e 'bɔla, ɛn e -kʋ "nyian Zuif 'nɔn 'va. Ɛn e 'nan -wlɛ 'nan: «Ma'an 'wɩ 'tʋ yɩlɛ min 'gʋɛ -a man, -e min 'e 'ka -a 'wɩ 'ji dɩ. 39'Pian 'wɩ nɛn -cɛɛ dra 'e 'cɛn bɛ, 'bɛ cɩ 'nan -te Zuif 'nɔn 'le 'si nɔanba -ji "fɛdi 'bɔ bɛ, an "sia -pʋ 'kɔnzan 'tʋ man. -Yee "wɛan maan laabo 'ka 'lɔ 'nan, ka ya "va 'nan 'an 'si Zuif 'nɔn 'le mingɔnnɛn man?»

40Tɔɔn, ɛn o pɛɛnɔn -paandɩ 'sia 'e cin va. Waa ve 'nan: «-Cɛjɛ oo! -Cɛjɛ oo! Te 'i 'si min 'labɛ 'bɛ man dɩ oo! Barabazi man nɛn 'i 'si o!» Barabazi 'bɔ zɩɛ, min nɛn e min -tɛ bɛ -nyrɛn.