Search form

Zan 18:16

16'Pian Piɛri "e -fʋʋ bei -klɔn -yrɛ "nɛn. -A -sruzan 'tʋ bɛ, e 'li 'e da, ɛn e 'wɩ tin 'ba lɩmɔn nɛn 'e yiɛ -tɔa -klɔn 'bɔ -yrɛ "nɛn "bɛ -yrɛ.

Tɔɔn, ɛn e -si -nɔn Piɛri lɛ,