Search form

Zan 19:15

15Ɛn o -paandɩ 'sia 'nan: «'O -tɛ, 'o -tɛ! 'I -pɛin yiba "plan da!»

Ɛn Pilati -a laabʋ -wlɔ 'nan: «'An 'cee mingɔnnɛn -pɛin yiba "plan da?»

Tɔɔn ɛn Bali -pannɔn 'tanɔn -a 'vɩ -yrɛ 'nan: «'Kʋe mingɔnnɛn a -tʋwli "cɛ, waa laabo mingɔnnɛn Seza.»